Perjanjian Lama

Tokoh Perjanjian Lama

  Nama nenek moyang manusia

  Sebelum air bah

  1. Adam dan Hawa
  2. Kain, Habel dan Set
  3. Enos
  4. Kenan
  5. Mahalaleel
  6. Yared
  7. Henokh